HT26 - Prescription-Glutathione Whitening Body Soap (200 g/7 oz)