Silka Whitening Papaya Body Lotion (200 ml/6.8 fl.oz)