White Express Lightening Body Lotion 15 days (500 ml/16.9 fl.oz)