Fair & White Black Exfoliating Body Soap (200 g/7 oz)