Soft'n White Papaya Lightening Body Lotion (500 ml/16.9 fl.oz)